Δήμος Πύδνας Κολινδρού

 

Ο Δήμος Πύδνας  Κολινδρού (πληθυσμός: 15.179 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011) είναι «Καλλικρατικός» δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Πύδνας. Έδρα του είναι το Αιγίνιο και ιστορική έδρα ο Κολινδρός.

Για την πρόσβαση σας στις περιοχές του Δήμου Πύδνας Κολινδρού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΙΧ αυτοκίνητο και δημόσιες συγκοινωνίες όπως ΚΤΕΛ, τρένο και προαστιακό σιδηρόδρομο. Το εθνικό σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο συνδέει τον Δήμο μας με την πόλη της Θεσσαλονίκης, τις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Πιερίας, καθώς και με όλο τον Ελλαδικό χώρο. Σύγχρονες οδικές αρτηρίες, όπως η Εγνατία Οδός και συχνά δρομολόγια ΚΤΕΛ και προαστιακού σιδηροδρόμου καθιστούν την πρόσβαση εύκολη υπόθεση για κάθε επισκέπτη.

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο

 

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 11 ανήκουν στους τρείς μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.
Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δυόμιση χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.
Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά.
Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.

εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.

έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Αρχαία Πύδνα

 

Δημοτική Ενότητα Κολινδρού


Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού (3.032)
Ο Κολινδρός (2.822)
Τα
Παλιάμπελα (210)
Τοπική Κοινότητα Καστανέας -- η Καστανιά (249)
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου -- το Λιβαδί (235)
Τοπική Κοινότητα Ρυακίων -- τα Ρυακία (367)

 

Δημοτική κοινότητα Κολινδρού Συμβούλιο :


 

Κολινδρός έδρα ιστορικού Δήμου

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για τη Βόρεια Πιερία: 10 έδρες


Δ.Ε. Αιγινίου


Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος
Λουκάς Αναστάσιος

Δ.Ε. Κολινδρού


Καλύβας Γεώργιος
Κακάνης Κωνσταντίνος
Λιόλιος Ιωάννης

Δ.Ε. Μεθώνης


Πορφυρίδης Χριστόφορος
Μεταλλίδης Νικόλαος

Δ.Ε. Πύδνας


Λαγδάρης Ευάγγελος (ως επικεφαλής)
Ιωσηφίδης Χαράλαμπος
Τουλούπας Νικόλαος

Θέλουμε και Μπορούμε (Ανέστης Μανώλας, εκλέγεται ως δήμαρχος): 8 έδρες


Δ.Ε. Αιγινίου


Παραλυκίδης Κωνσταντίνος
Λιόλιος Κωνσταντίνος
Παππάς Βασίλειος

Δ.Ε. Κολινδρού


Πλασταράς Κωνσταντίνος
Μαλάμης Κωνσταντίνος
Κουτσουμάρη Αφροδίτη

Δ.Ε. Μεθώνης


Προβατίδης Λάζαρος

Δ.Ε. Πύδνας


Πουρτσίδης Πασχάλης

Η Βόρεια Πιερία της καρδιάς μας: 7 έδρες


Δ.Ε. Αιγινίου


Καζάς Παναγιώτης (ως επικεφαλής)
Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Ε. Κολινδρού


Μπιζάκης Γεώργιος

Δ.Ε. Μεθώνης


Μελιδώνης Ιωάννης
Αβραμίδου Μαρία

Δ.Ε. Πύδνας


Πολυχρονίδης Γεώργιος
Καθάριος Χρήστος

Νέοι Άνθρωποι – Νέες Ιδέες – Νέα Πορεία: 1 έδρα


Ζαφείρης Δημήτριος (ως επικεφαλής)Λαϊκή Συσπείρωση: 1 έδρα


Γιαγκόπουλος Αθανάσιος (ως επικεφαλής)
 

Advertisement

Κ ο λ ι ν δ ρ ό ς